Integreringstilskudd

KR. 3 MILL SKAL GIS I STØTTE TIL INTEGRERINGSPROSJEKTER DREVET AV FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

Språkopplæring, utdannelse, deltagelse i arbeidslivet, grei økonomi og deltagelse i samfunnslivet vårt er alle viktige elementer som må på plass for å få til en vellykket integrering av flyktninger.
Det er ikke tilstrekkelig at bare myndighetene iverksetter tiltak for å nå dette målet. Vi må alle sammen bidra, og i den sammenhengen er de frivillige organisasjonene svært viktige.

Organisasjoner som Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Redd Barna, idrettsbevegelsen, menighetene og mange andre driver et stort og viktig integreringsarbeid. Organisasjonene har mange medlemmer som stiller opp, det trengs imidlertid økonomisk støtte i tillegg for å få gjennomført integreringsprosjektene.

DERFOR HAR SPAREBANKSTIFTELSEN ØREMERKET KR. 3 MILL. TIL INTEGRERINGSPROSJEKTER DREVET AV FRIVILLIGE ORGANISASJONER I DISTRIKTET VÅRT.

Dette gjelder støtte til nødvendige innkjøp av utstyr og til andre kostnader som organisasjonene må dekke for å realisere integreringsprosjektene.

 

ORGANISATORISKE OG ØKONOMISKE PREMISSER FOR SØKERE TIL SPAREBANKSTIFTELSENS INTEGRERINGSBIDRAG.

1. Søkere skal være frivillige lag, organisasjoner, trossamfunn eller være sammenslutninger av slike.
2. Søkere skal være registrert i Brønnøysundregistrene.
3. Søkere skal legge fram regnskap og årsberetning for to siste år.
4. Søkere skal i søknaden redegjøre for sitt arbeid som har relevans for arbeid med integrering.
5. Søkere skal kunne dokumentere gjennomføringsevne for det omsøkte prosjekt
6. Det kan søkes støtte til aktiviteter som kommer i tillegg til det arbeid som allerede drives. Dette kan bety helt nye typer aktivitet eller utvidelse av nåværende slik at disse kan nå et større antall deltakere.
7. Målet med tilskuddene er at våre lokalsamfunn for en periode fra 2016-18 ved hjelp av frivilligheten kan gjøre en ekstra innsats for å fremme integrering av asylsøkere og flyktninger.
8. Arbeid overfor barn skal prioriteres.
9. Prosjektstøtte gis for en tidsbegrenset periode.